Doctors

Joung Kun Choi

Mr. Choi là Giám đốc Hanacos Korea. Hanacos Việt Nam liên doanh hợp tác, Mr. Choi luôn cố gắng giúp đỡ để Hanacos Việt Nam đặt được chỗ đứng trên thị trường gia công mỹ phẩm tại Việt Nam

Là một người vui vẻ, hòa đồng luôn quan tâm đến dây truyền công nghệ làm đẹp. Là một người vui vẻ, hòa đồng luôn quan tâm đến dây truyền công nghệ làm đẹp. Là một người vui vẻ, hòa đồng luôn quan tâm đến dây truyền công nghệ làm đẹp

Là một người vui vẻ, hòa đồng luôn quan tâm đến dây truyền công nghệ làm đẹp